SPELVOORWAARDEN “WINACTIE 2018 – HET TIJDSCHRIFTENPAKKET”

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie 2018 – Het Tijdschriftenpakket’ (hierna: “de actie”) die CoCreCi Vof / Het Tijdschriftenpakket, Anna van Renesseplein 8, 1911 KN Uitgeest, hierna te noemen: “Organisator” of “Het Tijdschriftenpakket”) organiseert.
1.2 Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging worden genomen.
1.3 Het Tijdschriftenpakket behoudt zich het recht voor om de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.
1.4 Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Organisator verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

2. INHOUD ACTIE

2.1 Op alle exemplaren van het Tijdschriftenpakket Vrouw 3-2018 (te koop van 20 juni t/m 5 september 2018) en Tijdschriftenpakket Man 2-2018 (te koop van 27 juni t/m 5 september 2018) is een kaartje bevestigd met op de achterzijde een unieke actiecode. Nieuwsbriefabonnees van Het Tijdschriftenpakket ontvangen tussen 20 en 27 juni 2018 per mail een speciale nieuwsbrief met hierin een extra actiecode.
2.2 Deelnemers kunnen hun unieke actiecode invoeren op de actiepagina https://tijdschriftenpakket.nl/winactie om te zien of, en wat, hij of zij gewonnen heeft.
2.3 De winactie loopt van 20 juni t/m 12 september 2018. Na 12 september 2018 is de actiepagina op de website gesloten en kunnen deelnemers hun unieke code niet meer activeren op de site.
2.4 Het is alleen mogelijk om via de actiepagina op de website deel te nemen en niet via de post of per e-mail.
2.5 De Tijdschriftenpakketten Vrouw 3-2018 en Man 2-2018 kunnen online (via https://tijdschriftenpakket.nl) ook na 5 september 2018 nog verkrijgbaar zijn. Na 12 september 2018 is deelname aan de winactie echter niet meer mogelijk (zie ook lid 2.3).
2.6 Het door het Tijdschriftenpakket gehanteerde computersysteem is geprogrammeerd om ‘at random’ de winnaars te trekken. Alle prijzen worden gegarandeerd uitgekeerd.
2.7 De prijswinnaars krijgen een bevestigingsmail dat zij een prijs hebben gewonnen. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
2.8 Winnende nummers die op 12 september 2018 niet via de site geactiveerd zijn, vervallen. De prijs wordt uitgekeerd aan het eerstvolgende hogere nummer dat wel via de website geactiveerd is.
2.9 De prijzen worden binnen drie weken na 12 september 2018 verstuurd.
2.10 Indien er vragen over de actiecode zijn, neem dan contact op met Organisator (info@tijdschriftenpakket.nl/ 0251 – 320054).

3. PRIJZEN

3.1 Er zijn verschillende prijzen te winnen. Het prijzenpakket is te bekijken op https://tijdschriftenpakket.nl/winactie.
3.2 De winnaar dient zich op verzoek te legitimeren voor toekenning van de prijs. Ook het kaartje of de e-mail met de winnende code moet desgevraagd getoond kunnen worden.
3.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en zijn niet overdraagbaar aan andere personen.
3.4 Er wordt getracht om de afbeeldingen van de prijzen op de actiepagina zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Organisator kan echter niet garanderen dat de kleuren dan wel andere kenmerken exact overeenkomen met de prijzen. Ook kan een vergelijkbare prijs van gelijke waarde worden uitgekeerd.
3.5 Het Tijdschriftenpakket stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Het Tijdschriftenpakket is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport). Er wordt geen garantie gegeven door het Tijdschriftenpakket.

4. DEELNAME EN DEELNEMERS

4.1 Deelname staat open voor iedere in Nederland woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Lezers die niet woonachtig zijn in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
4.2 Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een actieformulier, eigenhandig te verrichten.
4.3 Het Tijdschriftenpakket heeft het recht om een deelnemer van een actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
4.4 Het Tijdschriftenpakket kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor eventueel verloren gegane inzendingen (winkaarten) of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
4.5 De kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijzen wordt betaald, komen niet voor rekening van de prijswinnaars.

5. GEGEVENS

5.1 De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
5.2 De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Organisator.

6. WIJZIGING SPELVOORWAARDEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

6.1 Organisator kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de actie deel te nemen.

7. KLACHTEN

7.1 Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Organisator georganiseerde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een mail aan Het Tijdschriftenpakket, info@tijdschriftenpakket.nl, onder vermelding van ‘klacht Tijdschriftenpakket Winactie 2018’.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

9. OVERMACHT

9.1 Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier of de aanvraag van surséance van betaling door de leverancier of van Organisator zelf.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Uitgeest, juni 2018