Actievoorwaarden prijsvraag Tijdschriftenpakket

I. Algemeen

 1. Deze deelnemingsvoorwaarden zijn van toepassing op de enquêtes van het Tijdschriftenpakket, zoals aangeboden op de omslagen van de Tijdschriftenpakketten en via de website www.tijdschriftenpakket.nl (hierna te noemen “de website”). De deelnemingsvoorwaarden zijn opgesteld met in achtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 2. De enquêtes worden georganiseerd door de uitgever van het Tijdschriftenpakket, VMBPress/CoCreCi, kantoorhoudende te Heemskerk, Nederland (1967 DB) aan De Trompet 1739 (hierna: “de organisator”).
 3. De enquête heeft als doel het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar een aantal prijzen waarbij de aanwijzing van de winnaar geschiedt door enige kansbepaling.
 4. Deelname aan de enquête is mogelijk gedurende de uitzetperiode van het pakket waar de enquête bij hoort. De uiterste inzenddatum staat vermeld op de omslag van het betreffende Tijdschriftenpakket en op de website bij de enquête.
 5. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht de enquête te beëindigen, verlengen of wijzigen. Bijvoorbeeld indien naar redelijkheid en billijkheid niet langer de uitvoering van de enquête in de huidige vorm gevergd kan worden.

II. Deelname

 1. Door deelname aan de enquête gaat u akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van de bepalingen uit deze actievoorwaarden.
 2. Deelname aan de enquête is op vrijwillige basis en gratis (met uitzondering van het gebruik van communicatiekosten). Elke deelnemer mag per pakketversie slechts eenmaal meedoen aan de enquête.
 3. Medewerkers van de organisator alsmede een ieder ander die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij (de ontwikkeling van) de enquête, zijn uitgesloten van deelname aan de enquête.
 4. Deelname is alleen mogelijk indien deelnemer: (a) juiste adres- (inclusief e-mail) gegevens invult en (b) de bepalingen uit deze deelnemingsvoorwaarden nakomt.
 5. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren of te diskwalificeren wanneer deze niet voldoet aan de bepalingen uit deze actievoorwaarden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de relevante wet- of regelgeving heeft overtreden.

III. Prijzen

 1. De prijzen worden door de organisator geselecteerd en staan vermeld op de website. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen. Gewonnen prijzen worden alleen naar adressen in Nederland verzonden.
 2. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen.
 3. De trekking van de prijswinnaars vindt plaats binnen 4 weken na het verstrijken van de uiterste inzenddatum.
 4. De prijswinnaars worden uiterlijk binnen een maand na de trekking, persoonlijk per e-mail of schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

IV. Publicatie en persoonsgegevens

 1. De namen van de prijswinnaars worden op de website gepubliceerd. Door deelname aan de enquête verlenen de prijswinnaars toestemming aan de organisator om hun namen via de website bekend te maken.
 2. De door de deelnemers verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in een bestand van de organisator. De (persoons)gegevens worden door organisator gebruikt voor (a) de uitvoering van de enquête waaronder de trekking van de prijs en (b) het, met toestemming van deelnemer doen van relevante aanbiedingen van het Tijdschriftenpakket.
 3. De organisator draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevant wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
 4. Indien de deelnemer wil weten welke persoonsgegevens de organisator heeft verwerkt, kan hij schriftelijk of langs elektronische weg contact met de organisator opnemen. Hij kan de organisator eveneens verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer deelnemer geen (e)mail meer van de organisator wenst te ontvangen, kan hij dit eveneens langs schriftelijke of elektronische weg aan de organisator meedelen.

V. Aansprakelijkheid

 1. 1. De organisator, adverteerders en andere door de organisator ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de enquête, waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen schade als gevolg van: a. de verloren gegane uitkomsten van de enquête; b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer; c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens; d. gebreken in de te verstrekken prijzen; e. enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

VI. Slotbepalingen

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de organisator.
 2. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze actievoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden
 3. Reacties, klachten of vragen naar aanleiding van de uitvoering van deze enquête kunnen worden ingezonden naar het e-mail adres: info@tijdschriftenpakket.nl.

Heemskerk, februari 2022